Principal Investigator

Weichung Wang

Strategy and Operations

Angie Lee

Beatrice Lin

Claire Liu

靖棻

Natasha Wang

Research and Development

Dawei Chang

Cheyu Hsu

Pochuan Wang

Nico Wu

Tinghui Wu

Graduate Research Assistants

Junting Chen

Jing-Lun Huang

Jinglun Huang

Jyetau Ju

Shuoen Ke

Yi-Ju Jean Lee

Yuehchou Lee

Weidao Lee

Chengen Lee

Cheyu Lo

Ming Hsiu Lu

Minghsiu Lu

Hsinhan Tsai

Wanyun Yang

Yu-Yuan Yuan

Yuyuan Yuan

Undergraduate Research Assistants

Chingwen Chen

Chiachun Lee

Peijung Lee

Visiting Students

Jui-Ting Lu

Juiting Lu